۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
طرح درس اساتید در نیمسال
         فرمالگوی طرح درس
 
دروس تخصصی میکروبیولوژی دوره کارشناسی میکروبیولوژی

میکروبیولوژی 1


آزمایشگاه میکروبیولوژی 1


میکروبیولوژی صنعتی


آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی


میکروبیولوژی 2


آزمایشگاه میکروبیولوژی 2


میکروبیولوژی غذایی


آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی

باکتری شناسی1

آزمایشگاه باکتری شناسی1


میکروبیولوژی محیطی


آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی


باکتری شناسی2


آزمایشگاه باکتری شناسی2کنترل کیفیت میکروبی


ویروس شناسی


آزمایشگاه ویروس شناسی


مبانی زیست فناوری


متون تخصصی میکروبیولوژی


ایمنی شناسی


آزمایشگاه ایمنی شناسی


پروتوزئولوژی


آزمایشگاه پروتوزئولوژی


کشت سلول و بافت


مبانی ریززیست فناوری میکروبی

     
 
 
دروس تخصصی میکروبیولوژی دوره کارشناسی ارشد میکروبیولوژی(گرایش میکروب های بیماری زا و گرایش صنعتی)

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

 
بوم شناسی میکروارگانیسم ها

 


ویروس شناسی پیشرفته


ژنتیک پروکاریوت


روش ها در میکروبیولوژی


آنتی بیوتیک ها سازوکار و عمل


اپیدمیولوژی


رده بندی میکروارگانیسم ها


بیوانفورماتیک


ایمنی شناسی مولکولی


توسعه سویه های صنعتی


فرآیندهای فرادست


فرآیندهای فرودست


زیست فناوری و تخمیر قارچی


آزمایشگاه قارچ شناسی

 
 
 دروس تخصصی میکروبیولوژی دوره دکتری میکروبیولوژی

 زیست فناوری میکروبی پیشرفته

 
دیدگاه های صنعتی در تخمیر


 مهندسی ژنتیک


تکامل میکروارگانیسم ها 

 
میکروبیولوژی سامانه ای


 روابط انگل و میزبان


 میکروبیولوژی سلولی


 زیست پالایی


 میکروبیولوژی آثار هنری - تاریخی


 پروبیوتیک ها و کاربرد آنها 


 ریز زیست فناوری

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/21
تعداد بازدید:
1722
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.