۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
اعضای هیات علمی
 
زمینه های پژوهشی

متخصص فیزیولوژی گیاهی

اللوپاتی

کشت بافت

تنش در گیاهان

مریم کشاورزی

Maryam Keshavarzi

دانشیار

تلفن: (+98 (21)) 85692737

m.keshavarzi@alzahra.ac.ir

متخصص سیستماتیک گیاهی

گرده شناسی

اتنوبوتانی

سیستماتیک خانواده های غلات

علف هفت بند و شمعدانی

متخصص فیزیولوژی گیاهی

کشت بافت

ریز ازدیادی

تولید متابولیت های دارویی

منیژه پاکروان

Manijeh Pakravan

دانشیار

تلفن: (+98 (21)) 85692721

pakravan@alzahra.ac.ir

متخصص سیستماتیک گیاهی

فلور ایران

تنوع زیستی در گیاهان

سیستماتیک گیاهان دارویی

عذرا صبورا

Azra Saboora

دانشیار

تلفن: (+98 21) 8569 2768

saboora@alzahra.ac.ir

متخصص فیزیولوژی گیاهی

کشت بافت گیاهی

استخراج متابولیت های ثانویه و ترکیبات دارویی

زیست شناسی مولکولی در گیاهان

گیاه پالایی

رقیه زارعی

Roghaye Zarei

استادیار

تلفن: (+98 (21)) 85692716

r.zarei@alzahra.ac.ir

متخصص بیوسیستماتیک جانوری

تاکسونومی صدپایا تاکسونومی صدپایان

بیوسیتماتیک راسته ژئوفیلومورفا

متخصص علوم گیاهی-تکوین سلولی

بافت شناسی گیاهی

گرده شناسی

مهوش سیفعلی

Mahvash Seifali

استادیار

تلفن: (+98 (21)) 85692727

maseifali@alzahra.ac.ir

متخصص اکولوژی و تنوع زیستی

بیوسیستماتیک جانوری

سمانه مسافری

Samane Mosaferi

استادیار

تلفن: (+98 21) 8569 2718

s.mosaferi@alzahra.ac.ir

متخصص سیستماتیک گیاهی

تنوع ژنتیکی گیاهان

تنوع ریخت شناسی و تشریح گیاهی

گرده شناسی

سپیده خاکسار

Sepideh Khaksar

استادیار

تلفن: (+98 (21)) 856927..

s.khaksar@alzahra.ac.ir

متخصص فیزیولوژی جانوری

نوروساینس

بیماری های نورودژنرتیو

کانابینوئیدها

گیاهان دارویی در مدل سازی بیماری ها

پروتئومیکس

منا صراحی نوبر

Mona Sorahinobar

استادیار

 

تلفن: (+98 21) 8569 27..

M.sorahinobar@alzahra.ac.ir

متخصص فیزیولوژی گیاهی

کشت بافت

تنش های زیستی و غیر زیستی

مطالعات ژنومیکس و پروتئومیکس

مایکوتوکسین ها و فیزیولوژی بیماریهای گیاهی

کشت بافت و سلول های گیاهی

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/22
تعداد بازدید:
4620
گروه علوم گياهي
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.