۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
توانمندی های پژوهشی
 گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا(س) در سال 1362 در دانشکده علوم پایه پایه گذاری شد. در تابستان سال 1393 با عنایت به ارتقاء سطح کمی و کیفی کادر علمی، تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی، گروه زیست شناسی از دانشکده علوم پایه جدا گشت و فعالیت مستقل خود را در قالب دانشکده علوم زیستی با سه گروه بیوتکنولوژی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی آغاز نمود.

گروه بیوتکنولوژی
 دوره های آموزشی
   ·       کارشناسی(1381): سلولی مولکولی، سلولی مولکولی – زیست فناوری
   ·       کارشناسی ارشد(1387): بیوشیمی، بیوتکنولوژی میکروبی
   ·       دکتری(1393): بیوتکنولوژی میکروب
   ·         کارشناسی ارشد (1379): بیوشیمی
   ·         کارشناسی ارشد (1393): بیوفیزیک

گروه علوم گیاهی

 دوره های آموزشی
 ·       کارشناسی(1376): زیست شناسی گیاهی
 ·       کارشناسی ارشد(1380): زیست شناسی گیاهی  (گرایش سیستماتیک اکولوژی، فیزیولوژی)
 ·       دکترا (1396 ): زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

گروه میکروبیولوژی
دوره های آموزشی
     • کارشناسی(1370): میکروبیولوژی
    • کارشناسی ارشد(1374):میکروبیولوژی
    • دکتری(1388): میکروبیولوژی
توانمندی های پژوهشی
    · میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی غذا و دارو
    · شناسایی و مطالعه باکتری های گوارشی (به ویژه H.pylori)
    · میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی نفت، پترو شیمی و معدن
    · میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی آب و پساب
    ·میکروبیولوژی آثار باستانی و بناهای تاریخی
   ·تولید بیوپلیمرهای میکروبی
   · تجزیه زیستی و پاکسازی میکروبی محیط زیست
   · میکروبیولوژی پرتوها و مقاومت زیستی
   · مطالعه مقاومت به آنتی بیوتیک ها و بایوسایدها در میکرو ارگانیسم های پلانکتونیک و بیوفیلمی ( به ویژه P.aeruginisa)
   ·  مطالعه و بررسی فیتو پاتوژن های باکتریایی و ویروسی
   · تثبیت همزیست نیتروژن
   · مطالعه سیتولوژی با کاربرد در تاگزونومی و اصلاح نباتات
   ·  مطالعه تنش ها- آللوپاتی – متابولیت های ثانوی و کشت بافت در گیاهان
   · مطالعه بهینه سازی روش تکثیر درون شیشه ای گیاهان زراعی
   · مطالعه فساد مواد غذایی و بهبود روش های نگهداری
   · پروببوتیک ها
   ·گیاهان دارویی و کاربردهای آن در جهت پیشگیری بیماریها
   ·مطالعه میکروبیوم و ارتباط آن با بیماریها ( به ویژه بیماری فیبروزسیستیک CF)

  
خدمات علمی – آزمایشگاهی
   ·       آزمون های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک آب و پساب
   ·       خدمات فرمانتاسیون در بیوراکتورهای STR
   ·       آزمون ها و مطالعات بیوفیلم
   ·       آزمون های مولکولی و ژنتیک
   ·       غربالگری، نگهداری و شناسایی باکتری ها و قارچ ها
   ·       خدمات آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی
   ·       استخراج ترکیبات بیوشیمیایی و انتی اکسیدانی از گیاهان دارویی
   ·       جمع آوری و شناسایی گیاهان بومی
   ·       کشت بافت گیاهی /سنجش های زیستی به روش اسپکتروفتومتری / کروماتوگرافی (HPLC-GC-TLC-CC)

زمینه های تخصصی گروه در انجام طرح های پژوهشی کاربردی

   · مطالعه سیستماتیک گیاهان تیره آلاله / دکترمنیژه پاکروان
· مطالعات ژنومیک و پروتئومیکس در بهینه سازی رنگیزه ی زعفران / دکتر منیره حسین زاده نمین
· بررسی پاتوژن های مواد غذایی به روش های کلاسیک و مولکولی / دکتر سیاوش سلمانزاده
· کاربرد پراکسیدازهای گیاهی در پاکسازی پساب های صنعتی / دکتر عذرا صبورا
· تولید زانتان از باکتری X.campestris وفرآوری آن به منظورکاربرد درصنعت/دکتر محمد رضا صعودی
· بررسی مقاومت بیوفیلم های میکروبی به آنتی بیوتیک ها و عوامل بیوساید. / دکتر احیا عبدی عالی
· مطالعه میکروبیوم دهانی در بیماران CF  و بررسی روش های درمانی عفونت های ریوی در این بیماران / دکتر عبدی
· استفاده از بیوفیلم های میکروبی در تصفیه فاضلاب / دکتر صعودی – دکتر عبدی
· بررسی روش های کنترل بیوفیلم های میکروبی / دکتر عبدی
· بیوتکنولوژی پروکاریوت های مقاوم پرتو / دکتر عزت عسکرانی
· جداسازی و شناسایی باکتری های هایپرترموفیل جهت کلون کردن و بیان توالی های رمز کننده DNA پلیمرازهای مورد استفاده در PCR / دکتر سارا غروی
· بررسی آنتی ژن های هلیکوباکتر پیلوری برای تهیه واکسن/ دکتر طاهره فلسفی
· تولید اسیدهای آمینه با ملاس ایرانی/ دکتر جمشید فولادی
· پروتئین های شبه هیستونی پروکاریوتی / دکتر پریناز قدم
· تأثیر پروبیوتیک ها در شرایط Invivo و Invitro / دکتر روحا کسری کرمانشاهی
· مطالعه ارقام مقاوم گیاه گندم نسبت به شوری / دکتر خدیجه کیارستمی
· آنزیمولوژی دهیدروژناز ها با کاربرد در بیوتکنولوژی / دکتر سیده زهرا موسوی نژاد
· مطالعه تخریب زیستی آثار باستانی ایران / دکتر پریسا محمدی
· استخراج ترکیبات فعال و بیوشیمیایی گیاهان دارویی و کاربردهای ان در بیماریها /دکتر حناچی
· کاربرد جئومتریک و مورفومتریک در گیاهان و جانوران/ دکتر مهوش سیفعلی
· بررسی سیستماتیک گونه های Setaria  از تیره غلات 1383 /دکتر مریم کشاورزی
· بررسی سیستماتیک 4 جنس شامل Heterenanthelium, Psathyrostachys, Henrardia, Taeniatherum از قبیله triticeae از تیره غلات در فلات ایران 1385 / دکتر مریم کشاورزی
· بررسی بخش Neobromus از تیره غلات در ایران 1386/ دکتر مریم کشاورزی
· بررسی سیستماتیکی گونه های شمعدانی وحشی Geranium از تیره شمعدانی در ایران 1391-1394/دکتر مریم کشاورزی
· بررسی فلور حوزه آبریز دریاچه هامون(سیستان و بلوچستان ) 1394-1395 / دکتر مریم کشاورزی

   بررسی تنوع ریختی، تشریحی و مولکولی گونه های Polygonum s.l. (علف هفت بند) در ایران، بنیاد علم ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1389-1393./ دکتر مریم کشاورزی
تنوع زیستی و اتنوبوتانی گیاهان دارویی ایران، بنیاد علم ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1395-1397./ دکتر مریم کشاورزی

 

 آزمایشگاه ها
·       آزمایشگاه ملی تحقیقاتی دکتر شایسته سپهر
·       آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی
·       آزمایشگاه میکروبیولوژی
·       جلبک شناسی
·       کشت سلولی
·       بیوانفورماتیک
·       زنتیک
·       تخلیص و جداسازی
·       آزمایشگاه میکروب
·       آزمایشگاه آموزشی میکروب شناسی
·       آزمایشگاه کشت سلول
·       آزمایشگاه ایمنی شناسی
·       آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربردی
·       آزمایشگاه ژنتیک
·       آزمایشگاه بیوشیمی آموزشی
     آزمایشگاه بیوشیمی پژوهشی
·       آزمایشگاه جلبک شناسی
·       آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
·       آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی گیاهی
·       آزمایشگاه کشت بافت گیاهی
·       آزمایشگاه رشد گیاهی
·       آزمایشگاه اسانس و عصاره گیری
·       آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهی (اطاق 102)
·       اطاق سانتریفیوژ
·       آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک گیاهی
·       آزمایشگاه آموزشی سیستماتیک گیاهی
·       هرباریوم
·       آزمایشگاه جانور شناسی
·       آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری و زیست سلول


Ø    
تجهیزات و دستگاه ها

·       Thermal cycler

·       Electrophoresis (2D)

·       gel doc

·       Freeze dryer

·       Fermentor

·       Shaking Incubator

·       Co2 Incubator

·       Sonicator

·       Deep Freezer

·       High Speed centrifuge

·       Ultracentrifuge

·       Light microscope

·       Photostreomicroscope

 

Ø     تألیف و ترجمه کتاب                                                                                  

·       میکروبیولوژی محیطی/ دکتر شایسته سپهر     

·       زعفران ایران با نگاه پژوهشی جلد 1/ دکتر حسن ابراهیم زاده و همکاران و دکتر عذرا صبورا       

·       زعفران ایران با نگاه پژوهشی جلد 2 / دکتر حسن ابراهیم زاده و دکتر منیر حسینزاده و همکاران

·       دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1395 / دکتر حسینزاده و همکاران

·       کشت زعفران در شیشه ابزاری برای مطالعات بیوتکنولوژی /1395 /دکتر منیر حسینزاده

·       زیست شناسی / دکتر سارا غروی

·       راهنمایی آزمایشگاهی تشخیص باکتریهای بیماریزا و میکروب شناسی بالینی / دکتر طاهره فلسفی و احیاء عبدی عالی

·       راهنمای عملی آزمونهای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی / دکتر احیا عبدی – دکتر ساغر هندیانی

·       جلبک شناسی / دکتر شیرین قربانی

·       بیوشیمی / دکتربهزاد لامع راد

·       بیوتکنولوژی میکرُبی جلد 1و2 / دکترفریدون ملک زاده –دکترمحمدرضا صعودی –دکتر شیرین ملک زاده

·       مهمترین فاکتورهای بیوشیمیایی مولکولی و اپیدمیولوژی در ایجاد و تشخیص سرطان پستان / دکتر پریچهر حناچی

·       مسیرهای بیوشیمیایی درگیر در نوروپاتی دیابت / دکتر پریچهر حناچی

·       گندم با نگاه پژوهشی /دکتر خدیجه کیارستمی

·       فلور ایران شماره 33Papilionaceuce / دکتر منیژه پاکروان

·       فلور ایران شماره 58 Malvaceae دکتر منیژه پاکروان

·       اکولوژی عملی 1375 / دکتر مریم کشاورزی

·       ترجمه اکولوژی عملی1383 / دکتر مریم کشاورزی

·       گیاه قوم شناسی 1391 /دکتر مریم کشاورزی –فرزانه حبیبی تیرتاش

·       گرده شناسی 1394 / دکتر مریم کشاورزی

·       آشنایی با گباهان آبزی 1395 / دکتر مریم کشاورزی

·       2گیاهان کاربردی 1395 / دکتر مریم کشاورزی –فرزانه اسماعیلی

·       زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها (جلد اول ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی

·       زیست شناسی سلولی ملکولی باکتری ها ( جلد دوم ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی و همکاران

·       زیست شناسی سلولی ملکولی باکتری ها ( جلد سوم ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی

·       باکتری ها و مکانیزم بیماریزایی آنها / دکتر روحا کسری کرمانشاهی و آرزو توکلی

·       رنگها و کاربرد آنها در میکروب شناسی و علوم آزمایشگاهی / دکتر روحا کسری کرمانشاهی و آرزو توکلی

·       میکروبشناسی برای همه 1388 /دکتر روحا کسری کرمانشاهی –سامان ملکی ورکی

·       عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها 1375 / مترجم دکتر روحا کسری کرمانشاهی – کیوان بهشتی مآل –محمد رضا عباسی

·       آزمایشگاه میکروب شناسی همراه با نکات ایمنی و کشت باکتریهای خاص و پر نیاز 1389 / دکتر روحا کسری کرمانشاهی – محمدجواد کاظمی –مرضیه طاهرزاده

·       پروبیوتیکها ، پریبیوتیکها و کاربرد آنها (جلد اول ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی-ملیحه شکوهی فر-الهه مبارکه-پرستو رضایی

·       نانو بیوتکنولوژی (از دیدگاه میکروبیولوژی) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی

·       فیزیولوژی گیاهی / ادواردوزایگر / مترجمین دکترعذرا صبورا و همکاران

·       Electrical Characterization of Metal-DNA-Metal Device: DNA in Electronics Device 1392/ 2013دکتر نادیا محمودی خطیر(Nadia Mahmoudi Khatir) - Wan Haliza Abd Majid - Vengadesh Periasamy

  • اصول پایه و کاربردی کشت سلول / دکتر آمنه الیکایی
  • مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی مهارت های اصولی 1397/ دکتر علی محمدی – دکتر حمیده میرشفیعی
  • مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی تست های تشخیصی و افتراقی 1397/ دکتر علی محمدی –دکتر حمیده میرشفیعی
  • آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل 1397/ دکتر علی محمدی
  • اصول میکروب شناسی محیطی و صنعتی 1393/ دکتر علی محمدی – مهندس ابراهیم کریمی
  • مرجع کامل میکروب شناسی عمومی 1393 / دکتر علی محمدی – دکتر حجت اله زمانی

    •  

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/21
تعداد بازدید:
2360
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.