۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

توانمندی های پژوهشی

 گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا(س) در سال 1362 در دانشکده علوم پایه پایه گذاری شد. در تابستان سال 1393 با عنایت به ارتقاء سطح کمی و کیفی کادر علمی، تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی، گروه زیست شناسی از دانشکده علوم پایه جدا گشت و فعالیت مستقل خود را در قالب دانشکده علوم زیستی با سه گروه بیوتکنولوژی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی آغاز نمود.

گروه بیوتکنولوژی
 دوره های آموزشی
   ·       کارشناسی(1381): سلولی مولکولی، سلولی مولکولی – زیست فناوری
   ·       کارشناسی ارشد(1387): بیوشیمی، بیوتکنولوژی میکروبی
   ·       دکتری(1393): بیوتکنولوژی میکروب
   ·         کارشناسی ارشد (1379): بیوشیمی
   ·         کارشناسی ارشد (1393): بیوفیزیک

گروه علوم گیاهی

 دوره های آموزشی
 ·       کارشناسی(1376): زیست شناسی گیاهی
 ·       کارشناسی ارشد(1380): زیست شناسی گیاهی  (گرایش سیستماتیک اکولوژی، فیزیولوژی)
 ·       دکترا (1396 ): زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

گروه میکروبیولوژی
دوره های آموزشی
     • کارشناسی(1370): میکروبیولوژی
    • کارشناسی ارشد(1374):میکروبیولوژی
    • دکتری(1388): میکروبیولوژی
توانمندی های پژوهشی
    · میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی غذا و دارو
    · شناسایی و مطالعه باکتری های گوارشی (به ویژه H.pylori)
    · میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی نفت، پترو شیمی و معدن
    · میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی آب و پساب
    ·میکروبیولوژی آثار باستانی و بناهای تاریخی
   ·تولید بیوپلیمرهای میکروبی
   · تجزیه زیستی و پاکسازی میکروبی محیط زیست
   · میکروبیولوژی پرتوها و مقاومت زیستی
   · مطالعه مقاومت به آنتی بیوتیک ها و بایوسایدها در میکرو ارگانیسم های پلانکتونیک و بیوفیلمی ( به ویژه P.aeruginisa)
   ·  مطالعه و بررسی فیتو پاتوژن های باکتریایی و ویروسی
   · تثبیت همزیست نیتروژن
   · مطالعه سیتولوژی با کاربرد در تاگزونومی و اصلاح نباتات
   ·  مطالعه تنش ها- آللوپاتی – متابولیت های ثانوی و کشت بافت در گیاهان
   · مطالعه بهینه سازی روش تکثیر درون شیشه ای گیاهان زراعی
   · مطالعه فساد مواد غذایی و بهبود روش های نگهداری
   · پروببوتیک ها
   ·گیاهان دارویی و کاربردهای آن در جهت پیشگیری بیماریها
   ·مطالعه میکروبیوم و ارتباط آن با بیماریها ( به ویژه بیماری فیبروزسیستیک CF)

  
خدمات علمی – آزمایشگاهی
   ·       آزمون های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک آب و پساب
   ·       خدمات فرمانتاسیون در بیوراکتورهای STR
   ·       آزمون ها و مطالعات بیوفیلم
   ·       آزمون های مولکولی و ژنتیک
   ·       غربالگری، نگهداری و شناسایی باکتری ها و قارچ ها
   ·       خدمات آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی
   ·       استخراج ترکیبات بیوشیمیایی و انتی اکسیدانی از گیاهان دارویی
   ·       جمع آوری و شناسایی گیاهان بومی
   ·       کشت بافت گیاهی /سنجش های زیستی به روش اسپکتروفتومتری / کروماتوگرافی (HPLC-GC-TLC-CC)

زمینه های تخصصی گروه در انجام طرح های پژوهشی کاربردی

   · مطالعه سیستماتیک گیاهان تیره آلاله / دکترمنیژه پاکروان
· مطالعات ژنومیک و پروتئومیکس در بهینه سازی رنگیزه ی زعفران / دکتر منیره حسین زاده نمین
· بررسی پاتوژن های مواد غذایی به روش های کلاسیک و مولکولی / دکتر سیاوش سلمانزاده
· کاربرد پراکسیدازهای گیاهی در پاکسازی پساب های صنعتی / دکتر عذرا صبورا
· تولید زانتان از باکتری X.campestris وفرآوری آن به منظورکاربرد درصنعت/دکتر محمد رضا صعودی
· بررسی مقاومت بیوفیلم های میکروبی به آنتی بیوتیک ها و عوامل بیوساید. / دکتر احیا عبدی عالی
· مطالعه میکروبیوم دهانی در بیماران CF  و بررسی روش های درمانی عفونت های ریوی در این بیماران / دکتر عبدی
· استفاده از بیوفیلم های میکروبی در تصفیه فاضلاب / دکتر صعودی – دکتر عبدی
· بررسی روش های کنترل بیوفیلم های میکروبی / دکتر عبدی
· بیوتکنولوژی پروکاریوت های مقاوم پرتو / دکتر عزت عسکرانی
· جداسازی و شناسایی باکتری های هایپرترموفیل جهت کلون کردن و بیان توالی های رمز کننده DNA پلیمرازهای مورد استفاده در PCR / دکتر سارا غروی
· بررسی آنتی ژن های هلیکوباکتر پیلوری برای تهیه واکسن/ دکتر طاهره فلسفی
· تولید اسیدهای آمینه با ملاس ایرانی/ دکتر جمشید فولادی
· پروتئین های شبه هیستونی پروکاریوتی / دکتر پریناز قدم
· تأثیر پروبیوتیک ها در شرایط Invivo و Invitro / دکتر روحا کسری کرمانشاهی
· مطالعه ارقام مقاوم گیاه گندم نسبت به شوری / دکتر خدیجه کیارستمی
· آنزیمولوژی دهیدروژناز ها با کاربرد در بیوتکنولوژی / دکتر سیده زهرا موسوی نژاد
· مطالعه تخریب زیستی آثار باستانی ایران / دکتر پریسا محمدی
· استخراج ترکیبات فعال و بیوشیمیایی گیاهان دارویی و کاربردهای ان در بیماریها /دکتر حناچی
· کاربرد جئومتریک و مورفومتریک در گیاهان و جانوران/ دکتر مهوش سیفعلی
· بررسی سیستماتیک گونه های Setaria  از تیره غلات 1383 /دکتر مریم کشاورزی
· بررسی سیستماتیک 4 جنس شامل Heterenanthelium, Psathyrostachys, Henrardia, Taeniatherum از قبیله triticeae از تیره غلات در فلات ایران 1385 / دکتر مریم کشاورزی
· بررسی بخش Neobromus از تیره غلات در ایران 1386/ دکتر مریم کشاورزی
· بررسی سیستماتیکی گونه های شمعدانی وحشی Geranium از تیره شمعدانی در ایران 1391-1394/دکتر مریم کشاورزی
· بررسی فلور حوزه آبریز دریاچه هامون(سیستان و بلوچستان ) 1394-1395 / دکتر مریم کشاورزی

   بررسی تنوع ریختی، تشریحی و مولکولی گونه های Polygonum s.l. (علف هفت بند) در ایران، بنیاد علم ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1389-1393./ دکتر مریم کشاورزی
تنوع زیستی و اتنوبوتانی گیاهان دارویی ایران، بنیاد علم ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1395-1397./ دکتر مریم کشاورزی

 

 آزمایشگاه ها
·       آزمایشگاه ملی تحقیقاتی دکتر شایسته سپهر
·       آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی
·       آزمایشگاه میکروبیولوژی
·       جلبک شناسی
·       کشت سلولی
·       بیوانفورماتیک
·       زنتیک
·       تخلیص و جداسازی
·       آزمایشگاه میکروب
·       آزمایشگاه آموزشی میکروب شناسی
·       آزمایشگاه کشت سلول
·       آزمایشگاه ایمنی شناسی
·       آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربردی
·       آزمایشگاه ژنتیک
·       آزمایشگاه بیوشیمی آموزشی
     آزمایشگاه بیوشیمی پژوهشی
·       آزمایشگاه جلبک شناسی
·       آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
·       آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی گیاهی
·       آزمایشگاه کشت بافت گیاهی
·       آزمایشگاه رشد گیاهی
·       آزمایشگاه اسانس و عصاره گیری
·       آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهی (اطاق 102)
·       اطاق سانتریفیوژ
·       آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک گیاهی
·       آزمایشگاه آموزشی سیستماتیک گیاهی
·       هرباریوم
·       آزمایشگاه جانور شناسی
·       آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری و زیست سلول


Ø    
تجهیزات و دستگاه ها

·       Thermal cycler

·       Electrophoresis (2D)

·       gel doc

·       Freeze dryer

·       Fermentor

·       Shaking Incubator

·       Co2 Incubator

·       Sonicator

·       Deep Freezer

·       High Speed centrifuge

·       Ultracentrifuge

·       Light microscope

·       Photostreomicroscope

 

Ø     تألیف و ترجمه کتاب                                                                                  

·       میکروبیولوژی محیطی/ دکتر شایسته سپهر     

·       زعفران ایران با نگاه پژوهشی جلد 1/ دکتر حسن ابراهیم زاده و همکاران و دکتر عذرا صبورا       

·       زعفران ایران با نگاه پژوهشی جلد 2 / دکتر حسن ابراهیم زاده و دکتر منیر حسینزاده و همکاران

·       دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1395 / دکتر حسینزاده و همکاران

·       کشت زعفران در شیشه ابزاری برای مطالعات بیوتکنولوژی /1395 /دکتر منیر حسینزاده

·       زیست شناسی / دکتر سارا غروی

·       راهنمایی آزمایشگاهی تشخیص باکتریهای بیماریزا و میکروب شناسی بالینی / دکتر طاهره فلسفی و احیاء عبدی عالی

·       راهنمای عملی آزمونهای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی / دکتر احیا عبدی – دکتر ساغر هندیانی

·       جلبک شناسی / دکتر شیرین قربانی

·       بیوشیمی / دکتربهزاد لامع راد

·       بیوتکنولوژی میکرُبی جلد 1و2 / دکترفریدون ملک زاده –دکترمحمدرضا صعودی –دکتر شیرین ملک زاده

·       مهمترین فاکتورهای بیوشیمیایی مولکولی و اپیدمیولوژی در ایجاد و تشخیص سرطان پستان / دکتر پریچهر حناچی

·       مسیرهای بیوشیمیایی درگیر در نوروپاتی دیابت / دکتر پریچهر حناچی

·       گندم با نگاه پژوهشی /دکتر خدیجه کیارستمی

·       فلور ایران شماره 33Papilionaceuce / دکتر منیژه پاکروان

·       فلور ایران شماره 58 Malvaceae دکتر منیژه پاکروان

·       اکولوژی عملی 1375 / دکتر مریم کشاورزی

·       ترجمه اکولوژی عملی1383 / دکتر مریم کشاورزی

·       گیاه قوم شناسی 1391 /دکتر مریم کشاورزی –فرزانه حبیبی تیرتاش

·       گرده شناسی 1394 / دکتر مریم کشاورزی

·       آشنایی با گباهان آبزی 1395 / دکتر مریم کشاورزی

·       2گیاهان کاربردی 1395 / دکتر مریم کشاورزی –فرزانه اسماعیلی

·       زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها (جلد اول ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی

·       زیست شناسی سلولی ملکولی باکتری ها ( جلد دوم ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی و همکاران

·       زیست شناسی سلولی ملکولی باکتری ها ( جلد سوم ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی

·       باکتری ها و مکانیزم بیماریزایی آنها / دکتر روحا کسری کرمانشاهی و آرزو توکلی

·       رنگها و کاربرد آنها در میکروب شناسی و علوم آزمایشگاهی / دکتر روحا کسری کرمانشاهی و آرزو توکلی

·       میکروبشناسی برای همه 1388 /دکتر روحا کسری کرمانشاهی –سامان ملکی ورکی

·       عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها 1375 / مترجم دکتر روحا کسری کرمانشاهی – کیوان بهشتی مآل –محمد رضا عباسی

·       آزمایشگاه میکروب شناسی همراه با نکات ایمنی و کشت باکتریهای خاص و پر نیاز 1389 / دکتر روحا کسری کرمانشاهی – محمدجواد کاظمی –مرضیه طاهرزاده

·       پروبیوتیکها ، پریبیوتیکها و کاربرد آنها (جلد اول ) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی-ملیحه شکوهی فر-الهه مبارکه-پرستو رضایی

·       نانو بیوتکنولوژی (از دیدگاه میکروبیولوژی) / دکتر روحا کسری کرمانشاهی

·       فیزیولوژی گیاهی / ادواردوزایگر / مترجمین دکترعذرا صبورا و همکاران

·       Electrical Characterization of Metal-DNA-Metal Device: DNA in Electronics Device 1392/ 2013دکتر نادیا محمودی خطیر(Nadia Mahmoudi Khatir) - Wan Haliza Abd Majid - Vengadesh Periasamy

  • اصول پایه و کاربردی کشت سلول / دکتر آمنه الیکایی
  • مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی مهارت های اصولی 1397/ دکتر علی محمدی – دکتر حمیده میرشفیعی
  • مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی تست های تشخیصی و افتراقی 1397/ دکتر علی محمدی –دکتر حمیده میرشفیعی
  • آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل 1397/ دکتر علی محمدی
  • اصول میکروب شناسی محیطی و صنعتی 1393/ دکتر علی محمدی – مهندس ابراهیم کریمی
  • مرجع کامل میکروب شناسی عمومی 1393 / دکتر علی محمدی – دکتر حجت اله زمانی

    •  

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/21
تعداد بازدید:
2852
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.