شنبه 26 آبان 1397
مدیر گروه میکروبیولوژی
   

مدیرگروه: دکتر محمدرضا صعودی

تحصیلات: دکترای میکروبیولوژی صنعتی 

مرتبه علمی: دانشیار

داخلی:2733

ایمیل: msoudi@alzahra.ac.ir