شنبه 26 آبان 1397
اعضای هیات علمی میکروبیولوژی

نام خانوادگی

نام

رتبۀ علمی

رشته

تخصص

شماره تماس

پست الکترونیک

الیکایی

آمنه

استادیار

میکروبیولوژی

ویروس شناسی، ایمنی شناسی، سلول شناسی

2720

a.elikaei@gmail.com

arezoo_elikaei774@yahoo.com

سلمانزاده

 

 

سیاوش

دانشیار

میکروبیولوژی (غذایی، دارویی)

مطالعات میکروارگانیسم های عفونی، ارزیابی سویه های پاتوژن اشریشیا کلی، ساخت کیت های تشخیص سریع، کلریمتری

2710

Salmanzadeh1@yahoo.com

صعودی

محمدرضا

استاد

میکروبیولوژی صنعتی

پلی‌ساکاریدهای میکروبی، الیگوساکاریدهای میکروبی، آنزیم‌های تجزیه کنندۀ پلی‌ساکاریدها، پالایش زیستی آلاینده‌های آب و پساب

2733

msoudi@alzahra.ac.ir

عبدی عالی

احیا

دانشیار

میکروبیولوژی پزشکی

باکتریولوژی سودوموناس ایروجینوزا، مطالعات تولید و کنترل بیوفیلم ها، باکتریولوژی پزشکی

2726

abdialya@alzahra.ac.ir

abdialya@yahoo.com

فلسفی

طاهره

استاد

میکروبیولوژی پزشکی

ایمونولوژی و باکتریولوژی هلیکوباکترپیلوری، ساخت و کنترل کیفی کیت های تشخیصی، کشت سلول های انسانی و جانوری

2727

falsafi.tahereh@yahoo.com

کسری کرمانشاهی

روحا

استاد

میکروبیولوژی (فیزیولوژی، ژنتیک)

مطالعات پروبیوتیک ها، نانوبیوتکنولوژی (تولید نانوذرات میکروبی)، مطالعات تاثیر نانوذرات بر بیوفیلم و تجزیه زیستی

2709

rkasra@yahoo.com

محمدی

پریسا

دانشیار

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی آثار باستانی-فرهنگی و هنری، میکروبیولوژی سنگ، خاک و پوشش های زیستی، مطالعه تنوع و کنترل بیو فیلم های محیطی، میکروبیولوژی محیطی

2714

p.mohammadi@alzahra.ac.ir

mohamadi_p@yahoo.com

محمدی

 

علی

استادیار

میکروبیولوژی

نانوبیوتکنولوژی (نانوذرات میکروب)، پوشش های خوراکی ضد میکروب، مواد آنتی میکروبیال، نانوکپسولاسیون

3013

al_mohammadi@sbu.ac.ir