..:: گروه ها » میکروبیولوژی » آزمایشگاه ها ::..
شنبه 26 آبان 1397
Enter Title

آزمایشگاه ها

در حال حاضر چهار آزمایشگاه پژوهشی در گروه میکروبیولوژی تجهیز و فعال هستند:

      آزمایشگاه پژوهشی جانوری (میکروبیولوژی و سلولی)، زمینه‌های تحقیقاتی:

مطالعه و تحقیق در زمینۀ باکتری‌های دستگاه گوارش از جمله هلیکوباکتر پیلوری و انتروباکتریاسه

مطالعۀ مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها و مکانیسم‌های مقاومت

تهیۀ کیت‌های تشخیصی (الایزا، کلریمتریک)

کشت سلول‌های جانوری

      آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی، زمینه‌های تحقیقاتی:

آزمایش‌های استاندارد میکروبیولوژی برای مواد غذایی و محیط زیست

بررسی اثرات ضد میکروبی مواد صنعتی

تخریب پذیری میکروبی مواد صنعتی

      آزمایشگاه میکروبیولوژی و آزمایشگاه فتوترون‌ها، زمینه‌های تحقیقاتی:

مقاومت بیوفیلم‌های باکتریایی

بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات (پلیمری، نقره)

میکروبیولوژی میراث فرهنگی

میکروبیولوژی سنگ و خاک

تجهیزات: اسپکتروفتومتر مرئی- ماوراءبنفش، انکوباتور شیکر دار، میکروسکوپ نوری معمولی، مجموعۀ کامل میکروسکوپی (شامل: استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ فلورسانس، میکروسکوپ کنتراست فاز) به همراه سیستم عکس برداری دیجیتال و نرم افزار آن. اولتراسانتریفوژ، هود لامینار مخصوص کشت باکتری‌ها، هود لامینار مخصوص کشت قارچ‌ها، هود لامینار مخصوص کشت فتوترون‌ها، هور شیمیایی، دستگاه DGGE: (Denaturing gradient gel electrophoresis)