شنبه 26 آبان 1397
اعضای هیات علمی

ردیف

نام خانوادگی

نام

رتبۀ علمی

رشته

تخصص

شماره تماس

پست الکترونیک

1

امامیان

شهلا

استادیار

فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی جانوری، مطالعه بافت جانوری

2711

shalla.Emamian@yahoo.com

2

پاکروان فرد

منیژه

دانشیار

سیستماتیک گیاهی

مطالعه گرده، مطالعه تشریح، بیوسیستماتیک،مورفولوژی

2721

mpf176@yahoo.com

3

توسلی

اختر

دانشیار

ژنتیک گیاهی

مطالعه سیتوژنتیک گیاهان

2714

tavstar@alzahra.ac.ir

4

حسین‌زاده نمین

منیر

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی تنش، پروتئومیکس، کشت بافت

2729-2709

monirhosseinzade@yahoo.com

5

زارعی

رقیه

استادیار

بیوسیستماتیک جانوری

تاکسونومی صد پایان، مطالعات راستۀ Geophilomorpha

2710

r.zareie@gmail.com

6

سیفعلی

مهوش

استادیار

سیستماتیک جانوری

بیوسیستماتیک جانوری، آمار زیستی

2727

maseifali@yahoo.com

maseifali@alzahra.ac.ir

maseifali@gmail.com

7

صبورا


عذرا

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

جداسازی ترکیبات شیمیایی گیاهان، کشت بافت، فیزیولوژی تنش

2716

saboora@alzahra.ac.ir

azrasaboora1034@gmail.com

8

کشاورزی

مریم

دانشیار

سیستماتیک گیاهی

مطالعه گرده، مطالعه تشریح، بیوسیستماتیک، مورفولوژی

2737

neshat112000@yahoo.com

9

کیارستمی

خدیجه

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

کشت بافت سلول گیاهی، فیزیولوژی تنش، مطالعه ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی

2737-2729

su_kiarostami@yahoo.com

10

ناظم‌بکایی

زهرا

دانشیار

تکوین گیاهی

مطالعه تکوینی، مطالعه گرده، مطالعه تشریح، کشت بافت

2712

fbiolsci@gmail.com

11 مسافری 

سمانه  استادیار  سیستماتیک گیاهی بیوسیستماتیک گیاهی ، تنوع ژنتیکی   2718  samanehmosaferi@yahoo.com
s.mosaferi@alzahra.ac.ir