شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه کشت بافت و سلول گیاهی

آزمایشگاه کشت بافت و سلول گیاهی


ریزازدایادی گیاهان با اهمیت صنعتی و دارویی و کشت بافت سلول  گیاهان به منظور تولید متابولیت های دارویی