..:: گروه ها » علوم گیاهی » آزمایشگاه ها » آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی » پژوهشی ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی پژوهشی


آزمایشگاه سیسیتماتیک گیاهی پژوهشی

بررسی روابط خویشاوندی گونه های گیاهی و طبقه بندی آنها با استفاده از روشهای بیوسیستماتیک گیاهی و مولکولی