..:: گروه ها » علوم گیاهی » آزمایشگاه ها ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فضاهای پژوهشی علوم گیاهی

آزمایشگاه ها

در حال حاضر آزمایشگاه‌های پژوهشی زیر در گروه گیاهی تجهیز و فعال هستند:

  • آزمایشگاه‌ سیستماتیک گیاهی

  • آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

  • آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

  • هرباریوم

  • مزرعۀ گیاه شناسی

 

آزمایشگاه‌ها شامل: میکروسکوپ‌های نوری دوربین دار، الکتروفورز، اسپکتروفتومتری مرئی- ماوراءبنفش، HPLC، کروماتوگرافی گازی GC، قفسۀ رشد گیاه، هود استریل و .... می‌باشند.

 

مزرعۀ گیاه شناسی

کشت گیاهان و تیمار آنها برای مطالعات پژوهشی، در مزرعه صورت می‌گیرد. تاکنون گیاهانی مانند گلرنگ و زعفران در مزرعۀ گیاه‌شناسی (واقع در باغ نو، دانشگاه الزهراء) کشت داده شده‌اند.