شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

 

نام خانوادگی

نام

رتبۀ علمی

رشته

تخصص

شماره تماس

پست الکترونیک

پورحسینی


پونه سادات

استادیار

بیوفیزیک

بیوتکنولوژی غشاء، تهیه و ساخت حاملین داروئی (لیپیدی،پلیمری،سورفاکتانت)،ساخت میکرو/نانوذرات غشایی، رهایش کنترل شده دارو

2718

p.pourhosseini@alzahra.ac.ir

حسینی

فخری سادات

استادیار

بیوتکنولوژی

استاندارد سازی، تخمیر

2732

f.hosseini@alzahra.ac.ir

حناچی

پریچهر

دانشیار

بیوشیمی

گیاهان داروئی و بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی آنها، نقش ترکیبات آنتی اکسیدانی در بیماریهای مختلف، بیوشیمی بالینی

2716

hanachi_wrc@yahoo.com

ضرابی

محبوبه

استادیار

بیوفیزیک

بیوانفورماتیک، زیست شناسی محاسباتی، مهندسی پروتئین

2722

mzarrabi@alzahra.ac.ir zarrab_m@yahoo.com

عسگرانی

عزت

دانشیار

ژنتیک مولکولی

تهیۀ بیوپلیمرهای زیست تجزیه پذیر با روش‌های کلاسیک و مهندسی ژنتیک، شناسایی ژن‌های مقاومت آنتی بیوتیکی، آنزیم‌ها، رنگدانه‌ها

2725

  asgarani@gmail.com

غروی

سارا

دانشیار

ژنتیک

تولید پروتئین های نو ترکیب، بررسی ژنهای تجزیه کننده، آلوده کننده های محیط زیست

2709

sgharavi@alzahra.ac.ir

sara_gharavi@yahoo.com

فولادی


جمشید

دانشیار

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی صنعتی (فراورده‌های تخمیری)، بیوتکنولوژی غذایی

3013

jfooladi@alzahra.ac.ir

قدم

پریناز

دانشیار

بیوشیمی

پروتئین، اسید نوکلئیک، تولید نانوذره

2718

pghadam@alzahra.ac.ir

قربانمهر

نسیم

استادیار

ژنتیک

نشانگرهای زیستی سرطان، بیوتکنولوژی باروری، ژنوم میتوکندری در تخمک

2722

n.ghorbanmehr@alzahra.ac.ir

موسوی نژاد

سیده زهرا

دانشیار

بیوشیمی

بیوشیمی پروتئین، آنزیم شناسی، بیوتکنولوژی آنزیمی

2952

zahramoosavinejad@yahoo.com

نوروزی


مصطفی

استادیار

بیوتکنولوژی

جلبک شناسی (تنوع زیستی، فلوریستیک و شناسایی مولکولی، استخراج محصولات بیواکتیو و فیزیولوژی)، بیوتکنولوژی محیطی

3013

mo_noroozi2003@yahoo.com

noroozi.mostafa@alzahra.ac.ir

 خطیبی شریفیه  علی   استادیار  بیوفیزیک  بیوترمودینامیک ، پایداری پروتئین ، تثبیت مهار و افزایش فعالیت آنزیم   3013 KhaTibi.50@gmail.com