..:: گروه ها » بیوتکنولوژی » آزمایشگاه ها ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
معرفی فضاهای پژوهشی


فضاهای پژوهشی

    آزمایشگاه بیوشیمی:

تجهیزات: اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش، لیوفیلایزر، حمام سونیکاتور، سانتریفوژ و ... .

(آزمایشگاه  پژوهشی (جداسازی و تخلیص 

....اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش، انواع الکتروفورز، هود میکروبی، شیکر انکوباتور معمولی و یخچال دار و

       آزمایشگاه زیست شناسی محاسباتی: 

    انواع محاسبات بیوانفورماتیکی شامل: مدل‌سازی پروتئین، شبیه سازی داکینگ (docking) و شبیه سازی دینامیک مولکولی.

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی:

همسانه سازی و بیان ژن‌های باکتریایی، ارزیابی بیان ژن‌ها، شناسایی مولکولی سویه‌های باکتریایی و قارچی. تجهیزات:Real-Time PCR, Thermocycler, PAGE, Agarose Gel Electrophoresis.

 آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی:

   تجهیزات: کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، الکتروفورز موئینه و ... .