..:: درباره دانشکده » کارشناسان » کارپردازی دانشکده ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
کارپردازی دانشکده


 
 کارپرداز دانشکده - کاردان آزمایشگاه 
آقای کاظم بهمنی 

2897 :شماره داخلی 

02185692897 :شماره تماس