..:: درباره دانشکده » معاونین و مدیران ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
معاونین و مدیران دانشکده علوم زیستی

 
 معاونت آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم دکتر عذرا صبورا

تحصیلات: دکترای فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 88058912-021.85692868

داخلی : 2868

saboora@alzahra.ac.ir :ایمیل

   

معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صعودی 

  تحصیلات : دکترای میکروبیولوژی  

مرتبه علمی: استاد 

تلفن: -02185692868

داخلی : 2868 

soudimr@gmail.com  ,  msoudi@alzahra.ac.ir  ایمیل