..:: دانش آموختگان » افتخارات دانشکده علوم زیستی ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
Enter Title

سال قبولی

دانشگاه پذیرفته شده

رشته پذیرفته شده

مقطع فارغ التحصیل از الزهرا

نام پذیرفته شدگان

1396

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

خانم فاطمه هجرتی

1397

دانشگاه الزهرا

زیست فناوری

کارشناسی ارشد

خانم اکرم رحیمی مقدم

1397

دانشگاه الزهرا

فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی

خانم حسیینه بسته ای

1397

دانشگاه تربیت مدرس

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

خانم سارا فیاض زاده

1397

دانشگاه تهران

مرکز تحقیقات بیوشیمی وبیوفیزیک

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

خانم مریم ایمانی

1397

دانشگاه الزهرا

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی

خانم مطهره حقیقت جو

1397

دانشگاه الزهرا

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

خانم ملیحه ساریخانی

1397

دانشگاه الزهرا

سیستماتیک گیاهی

کارشناسی

فاطمه نوراله پور

 1397  دانشگاه تربیت مدرس
 سیستماتیک گیاهی
 کارشناسی ارشد
 خانم احترام نجفیان

1397

دانشگاه الزهرا

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی

فائزه حبیبی مقدم

 1397  دانشگاه تهران
 فیزیولوژی  کارشناسی ارشد
 خانم مریم امیری
1397
 دانشگاه تهران
میکروبیولوژی
 کارشناسی ارشد
 خانم مبینا بیاتیان
1397
دانشگاه تهران
 بیوشیمی کارشناسی ارشد 
 خانم مهرناز حسینی
1397  دانشگاه تهران  بیوشیمی   کارشناسی ارشد  خانم لیلا رضایی
1397
 شهید بهشتی
میکروبیولوژی
 کارشناسی ارشد
 خانم الهام خدامرادی
 1397  دانشگاه تربیت مدرس
تکوین گیاهی
 کارشناسی  خانم دل آرا نیازی