..:: امکانات و آزمایشگاه‌ها » آزمایشگاه بیوشیمی ::..
سه شنبه 30 مرداد 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

 اعتبار پژوهشی(گرنت)
آرشیو اخبار دانشکده

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

 قرارداد های بررسی رساله و پایان نامه ها
همایش‌ها و سمینارها
 شهریه دانشجویان 
مجلات

 خلاصه آیین نامه ترفیع اساتید
آیین نامه ارتقای مرتبه اساتید 
راهنمای آیین نامه جدید ارتقاء
فهرست نشریات معتبر
 فهرست نشریات نامعتبر
انجمن‌های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها

لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فرایندها
نظرات و پیشنهادات
 منشور اخلاقی
آزمایشگاه بیوشیمی


آزمایشگاه بیوشیمی 

کارشناس آزمایشگاه خانم اردکانی 

برای همه گروه های دانشکده علوم زیستی ،حداقل 2 واحد عملی بیوشیمی  تعریف شده که در این آزمایشگاه ارائه می گردد و برای گروه  بیوتکنولوژی 2واحد آزمایشگاه بیوفیزیک نیز به آن اضافه می شود.

واحدهایی که در این آزمایشگاه  ارائه می شوند ،عبارتند از :

آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی 1و 2 و  آزمایشگاههای بیوفیزیک  1و2 برای رشته بیوتکنولوژی

آزمایشگاههای بیوشیمی ساختار وبیوشیمی متابولیسم  برای رشته های میکروبیولوژی وعلوم گیاهی

در این آزمایشگاه ،دانشجویان علاوه بر مرور مجدد مباحث شیمی ازجمله تهیه محلول ها و تامپون ها و نحوه بکارگیری وسایل و ظروف آزمایشگاهی ، به آزمایشات عملی بیوشیمی پرداخته و از دستگاه هایی همچون اسپکتروفتومتر، پلاریمتر ،  سانتریفیوژ، pHمتر ،  بن ماری و.... استفاده می کنند .

از اهم آزمایشاتی که دانشجویان انجام میدهند می توان به  شناسایی و تشخیص قندها  ، شناسایی وتشخیص آمینواسیدها ، استخراج و سنجش آلبومین ،سنجش پروتئین ،تهیه منحنی استاندارد پروتئین ،سنجش اوره و کلسترول ، استخراج  و سنجش آمینو اسید از نخود جوانه زده نام برد .

آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی 1 نیز که اختصاص به آزمایشات شیمی دارد شامل تهیه محلول ها، تیتراسیون ، سنجش pH ،اندازه گیری ثابت گازها، ترموشیمی ، اندازه گیری نزول نقطه انجماد ، بررسی سینتیک واکنش ،اندازه گیری به روش وزن سنجی و هدایت سنجی می شود .