..:: اعضای هیات علمی » گروه بیوتکنولوژی ::..
شنبه 29 مهر 1396
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

 اعتبار پژوهشی(گرنت)
آرشیو اخبار دانشکده

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

همایش‌ها و سمینارها
مجلات

انجمن‌های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها

لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فرصت‌های کارآموزی
نظرات و پیشنهادات
 منشور اخلاقی
اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی

 

نام خانوادگی

نام

رتبۀ علمی

رشته

تخصص

شماره تماس

پست الکترونیک

پورحسینی

پونه سادات

استادیار

بیوفیزیک

بیوتکنولوژی غشاء، تهیه و ساخت حاملین داروئی (لیپیدی،پلیمری،سورفاکتانت)،ساخت میکرو/نانوذرات غشایی، رهایش کنترل شده دارو

2718

p.pourhosseini@alzahra.ac.ir

حسینی

فخری سادات

استادیار

بیوتکنولوژی

استاندارد سازی، تخمیر

2732

f.hosseini@alzahra.ac.ir

حناچی

پریچهر

دانشیار

بیوشیمی

گیاهان داروئی و بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی آنها، نقش ترکیبات آنتی اکسیدانی در بیماریهای مختلف، بیوشیمی بالینی

2716

hanachi_wrc@yahoo.com

ضرابی

محبوبه

دانشیار

بیوفیزیک

بیوانفورماتیک، زیست شناسی محاسباتی، مهندسی پروتئین

2722

mzarrabi@alzahra.ac.ir zarrab_m@yahoo.com

عسگرانی

عزت

دانشیار

ژنتیک مولکولی

تهیۀ بیوپلیمرهای زیست تجزیه پذیر با روش‌های کلاسیک و مهندسی ژنتیک، شناسایی ژن‌های مقاومت آنتی بیوتیکی، آنزیم‌ها، رنگدانه‌ها

2725

  asgarani@gmail.com

غروی

سارا

دانشیار

ژنتیک

تولید پروتئین های نو ترکیب، بررسی ژنهای تجزیه کننده، آلوده کننده های محیط زیست

2709

sgharavi@alzahra.ac.ir

sara_gharavi@yahoo.com

فولادی

جمشید

دانشیار

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی صنعتی (فراورده‌های تخمیری)، بیوتکنولوژی غذایی

3013

jfooladi@alzahra.ac.ir

قدم

پریناز

دانشیار

بیوشیمی

پروتئین، اسید نوکلئیک، تولید نانوذره

2718

pghadam@alzahra.ac.ir

قربانمهر

نسیم

استادیار

ژنتیک

نشانگرهای زیستی سرطان، بیوتکنولوژی باروری، ژنوم میتوکندری در تخمک

2722

n.ghorbanmehr@alzahra.ac.ir

موسوی نژاد

سیده زهرا

دانشیار

بیوشیمی

بیوشیمی پروتئین، آنزیم شناسی، بیوتکنولوژی آنزیمی

2952

zahramoosavinejad@yahoo.com

نوروزی

مصطفی

استادیار

بیوتکنولوژی

جلبک شناسی (تنوع زیستی، فلوریستیک و شناسایی مولکولی، استخراج محصولات بیواکتیو و فیزیولوژی)، بیوتکنولوژی محیطی

3013

mo_noroozi2003@yahoo.com

noroozi.mostafa@alzahra.ac.ir