..:: اخبار ::..
شنبه 26 آبان 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
01

گردش علمی دانشجویان رشته علوم گیاهی ازتپه های آبشار تهران

گردش علمی دانشجویان رشته علوم گیاهی ازتپه های  آبشار تهران

 خانم دکتر پاکروان فرد استاد دانشجویان کارشناسی ورودی 96 روز سه شنبه مورخ 1397/08/01 برای تدریس درس آزمایشگاهی بوم شناسی گیاهی به تپه های آبشار برای تحقیق آورند تا دانشجویان از نزدیک با رویشگاه گیاهان در تهران آشنا شوند و از طرفی برخی  روشهای اندازه گیری پوشش گیاهی در طبیعت بیازمایند.

دانشجویان در گروههای 4 نفری رولوه هایی در زمین به مساحت یک متر مربع می زدندو به بررسی تراکم و سطح پوشش گیاهان میپردازند. 

این گردش علمی توسط اساتید  علوم گیاهی در هر ترم برای دانشجویان برگزار می شود تا دانشجویان گیاهی بتوانند از نزدیک با بسیاری از گیاهان آشنا شودند.

تعداد مشاهده خبر: (65)
کد خبر: 7232
  • گردش علمی دانشجویان رشته علوم گیاهی ازتپه های  آبشار تهران
  • گردش علمی دانشجویان رشته علوم گیاهی ازتپه های  آبشار تهران
  • گردش علمی دانشجویان رشته علوم گیاهی ازتپه های  آبشار تهران